مقاله : «بازتاب اوضاع اقتصادی و اوضاع اجتماعی قرن پنجم در سفرنامه ناصر خسرو»، اطهر تجلی اردکانی و عشرت قبادی حبیب آباد

چکیده :سفرنامه ها منابعی هستند که با استفاده از آنها می توان به بررسی مسائل سیاسی، اقتصادی،اجتماعی، دینی، تاریخی، جغرافیایی، نوع لباس،…

بیشتر بخوانید

مقاله «بازشناسی سفرنامه ای نویافته از اواخر عصر ناصری، سفرنامه تبريز تا کرمان» ، نویسنده: علی بازرگان هرندی

چکیده
یکی از سفرنامه های ناشناختۀ اواخر دورة ناصری سفرنامه ای موسوم به سفرنامۀ کرمان است که در سال 1309 ه.ق. نوشته شده است. این سفرنامه حاصل سفری ماموریتی است که نویسندة آن شرح سفرش را از تبریز تا کرمان به رشتۀ تحریر درآورده است. نویسندة سفرنامه که تاکنون ناشناخته مانده بود، در مقالۀ حاضر شناسایی شده است. این مقاله در پیِ معرفی این نسخۀ یکتا، شناساییِ نویسندة آن و مقوله بندی داده های آن جهت شناسایی اطلاعات موجود در آن ، برای تاریخ اجتماعی و اقتصادی اواخر عصر ناصری دربارة برخی
از شهرهای مهم این مسیر است. یافته های پژوهش نشان میدهد نسخۀ سفرنامه، نسخه ای منحصر به فرد است، که نویسندة آن میرزا اسماعیل خان بنان السلطنه از کارکنان دستگاه عبدالحسین میرزا فرمانفرما بوده است.
همچنین به نظر میرسد که کاتب هم بنان السلطنه بوده است. داده های سفرنامه برای شناخت تاریخ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اواخر دورة ناصری واجد اهمیت است و نیمی از این سفرنامه مربوط به ایالت اصفهان و مخصوصا شهر اصفهان است.
واژه های کلیدی : سفرنامه، اسماعیل خان بنان السلطنه، قاجاریه، تبریز، کرمان.

مجلّة مطالعات ايرانی
دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
شمارة پانزدهم سال سی ام، پاییز و زمستان 1395

https://www.safarvaname.ir

بیشتر بخوانید

مقاله : «جامعۀ اسلامی _ ایرانی از منظر مستشرقان انگلیسی عصر قاجار با تاکید بر سفرنامه ها»، ماندانا قنواتی

چکیده: سفرنامه هاي خارجی غالباً توسط مأموران سیاسی و مبلغان مذهبی مسیحی تدوین گردیده که البتـه منـافع، اندیشـه هـا و مقاصد سیاسی …

بیشتر بخوانید

مقاله «نقد و بررسی دیدگاه های سفرنامه نویسان درباره فرهنگ غذایی ايرانيان در دوره قاجار»، شهرزاد محمدی آیین

نقد و بررسی دیدگاه های سفرنامه نویسان درباره فرهنگ غذایی ايرانيان در دوره قاجار. نویسنده : شهرزاد محمدی آیین فصلنامه تاریخ نو،…

بیشتر بخوانید

مقاله «بررسي راه دریایی از سیراف تا چین مطابق سفرنامه ابوزید سیرافی» شهریار دلبری، غلامحسین بشکنی

چكيده: در صدر اسلام مجموعـه اي از راههـاي تجـاري در تمـام قـاره آسـيا از كشـورهاي اسلامي تا داخل چين رونق داشت. بخش…

بیشتر بخوانید

© طبق قانون کپی رایت تمامی حقوق مربوط به این سایت محفوظ می باشد و فقط انتشار آن با ذکر لینک بلامانع است.