تحليل محتواي سفرنامه هاي ترجمه شده سياحان انگليسي درباره ايران،

تحليل محتواي سفرنامه هاي ترجمه شده سياحان انگليسي درباره ايران،

تحليل محتواي سفرنامه هاي ترجمه شده سياحان انگليسي درباره ايران،

هدف پژوهش: در مرحله اول، بررسي آماري موضوعات و شاخص هاي مطرح شده توسط سياحان انگليسي در سفرنامه هايشان و در مرحله دوم بررسي وضعيت شخصي سياحان در هنگام ورود به ايران، از جمله سال تولد و وفات، زمان ورود، مسير حرکت، وسايل سفر، آثار مکتوب آنها و … مي باشد.روش پژوهش: تحليل محتواي موضوعي و کمي سفرنامه هاي ترجمه شده سياحان انگليسي درباره ايران است که در قالب سنجش فراواني مقوله ها، با بيان عددي ارايه مي شود.جامعه پژوهش: سفرنامه هاي سياحان انگليسي است که در طول قرون مختلف به ايران آمده اند و سفرنامه هايشان تا سال 1384 (سال انجام پژوهش) به فارسي ترجمه شده است. جامعه آماري پژوهش را 60 عنوان سفرنامه، از 64 سياح انگليسي، تشکيل داد که محتواي موضوعي آنها تحليل و يافته ها در جداولي تنظيم شد.روش گردآوري اطلاعات: روش گردآوري اطلاعات کتابخانه اي (جستجوي سفرنامه ها در کتابخانه ها) و مطالعه دقيق سفرنامه ها، مستندسازي موضوعات در جداول موضوعي با استفاده از سرعنوان هاي موضوعي فارسي و مستندسازي اسامي سياحان با استفاده از مستند مشاهير ايران است.يافته هاي پژوهش: در بررسي حاضر مشخص شده که سياحان به وضعيت جغرافيايي ايران از جمله وضعيت آب و هوايي، درجه حرارت مناطق مختلف، تاريخ شهرها و روستاها و موقعيت جغرافيايي آنها توجه بيشتري داشته اند و اين موضوعات بيشترين بسامد را در سفرنامه هاي اين سياحان به خود اختصاص داده است. (2376 مورد در اين باره ذکر شده است).موضوع «اماکن خاص»، در واقع اعلام مکان، 1016 مورد توسط سياحان ذکر شده است. پس از آن موضوع «کوه ها و دره ها»، با 797 مورد در رتبه سوم است.با مطالعه اطلاعات شخصي اين گروه سياحان، مشخص مي شود که بيشترين تعداد سياحان انگليسي در دوران حکومت قاجاريه (48 نفر)، در طول حکومت ناصرالدين شاه قاجار (16 نفر)، در طول قرن 20 (33 نفر)، و در طول سال هاي 1900 تا 1950 (26 نفر) به ايران آمده اند.با مطالعه مسير سفر سياحان به ايران، علاوه بر تعيين مسير ورودي و خروجي آنان، مشخص شد که بيشترين شهري را که سياحان بازديد کرده اند، تهران است و شهرهاي اصفهان با 31 مرتبه و قزوين با 27 مرتبه، در جذب سياحان، رتبه دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.

تهیه شده توسط سرکار خانم فاطمه احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه