بررسي ويژگي‌هاي تن‌پوش‌ها در سفرنامه‌ها و نگاره‌هاي مکتب اصفهان

بررسي ويژگي‌هاي تن‌پوش‌ها در سفرنامه‌ها و نگاره‌هاي مکتب اصفهان

بررسي ويژگي‌هاي تن‌پوش‌ها در سفرنامه‌ها و نگاره‌هاي مکتب اصفهان

بررسي ويژگي هاي تن پوش ها در سفرنامه ها و نگاره هاي مکتب اصفهان

نویسندگان: ولی قوجق منصور، مهرپویا، حسین

چکیده:  مسافران اروپايي متشکل از سياحان، سفيران، مبلغان مذهبي و غيره در مدت اقامت در ايران با يادداشت وقايع آن روزها در قالب سفرنامه، بخشي از تاريخ مکتوب دولت صفويه را رقم زدند. مطالعات اين سفرنامه ها، بازگو کننده تاريخ و فرهنگ عصر صفويه از جنبه هاي مختلف، از ديد آنهاست. در اين ميان بررسي تن پوش هاي مردمان صفويه در سفرنامه ها و ميزان تطابق آن با نگاره هاي صفويه و بخصوص مکتب اصفهان مساله اصلي اين پژوهش است. براي بررسي اين مساله و فرضيه هاي مبتني بر آن، مهمترين سفرنامه هاي نوشته شده در اين دوره مورد مطالعه قرار گرفته و با نگاره هاي مکتب اصفهان تطبيق داده شده است. همچنين بر حسب نياز، سيرتحول تن پوش ها نيز مورد بررسي واقع شده و مقايسه ايي بين تن پوش هاي اوايل و اواخر صفويه صورت گرفته است. همان طور که مي دانيم نگارگري دوره صفويه به دليل تاثير پذيري از شرايط و اوضاع سياسي ـ اجتماعي و فرهنگي آن دوره متفاوت از نگارگري دوره قبل و بعد از خود مي باشد، لذا اين تاثيرپذيري ها مي توانسته به دليل رضايت مندي حاکمان و سفارش دهندگان و حاميان هنر، عموما در تصاوير شخصيت هاي نگاره ها و نوع پوشش آنها انعکاس يافته باشد. در بررسي هاي انجام گرفته، مشخص گرديد که مطالب سفرنامه هاي اروپاييان در اين دوره مي تواند به عنوان يک منبع مکتوب و قابل استناد در بررسي هاي پوشاک دوره صفويه مورد توجه قرار گيرد و به ويژه با همراهي نگاره هاي اين دوره اسنادي معتبر به شمار مي روند.

عنوان نشریه: نقش مایه

بهار۱۳۹۳

دوره ۸ شماره ۱۸

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه