چکیده:پژوهشگــران هویــت ملــی جدیــد ایــران را کــه از دوره صفویــه
تحقق یافتــه، بیــش از نیم قــرن اســت کــه مطالعــه و بررســی می کننــد.
ایــن بررســی ها ابتــدا بــه عناصــر و مؤلفه هــای هویــت ملــی ایرانــی
می پرداخــت امــا در ادامــه، بــه دیدگاه هــای متفــاوت در مــورد جایــگاه
صفویــان در تکویــن هویــت ملــی روی آورد. در هــر دو مرحلــه، بــرای
بررســی موضــوع، بــه منابــع اولیــه بــه ویــژه ســفرنامه ها توجــه شــده
اســت. )تاریخچــه( در ایــن میــان، بــه ســفرنامه شــاردن، بــا عنایــت بــه
اعتبــاری کــه در مطالعــات ایرانشناســی دارد، توجــه جــدی قــرار نشــده
اسـت. )مسـأله( بـا وجـود ایـن، بـه جـز مقاله”بازتـاب هویـت فرهنگـی
ایرانیــان در ســفرنامه های عصــر صفــوی و قاجــار” کــه ایــن مســأله
را بــه طــور خــاص در ســفرنامه ها بررســی می ً کنــد، اصــوال پژوهــش
مشــخصی در ایــن حــوزه انجــام نشــده )
پیشــینه( لــذا پرســش اصلــی
پژوهـش حاضـر ایـن اسـت کـه هویـت ملـی ایرانـی در سـفرنامه شـاردن
چگونــه بازتــاب یافتــه است؟)ســؤال( چنیــن بــه نظــر میرســد کــه در
ایـن سـفرنامه، بـه مذهـب شـیعه بـه عنـوان مؤلفـه اصلـی هویـت ایرانـی
تأکیــد ویــژه ای شــده اســت. )فرضیــه( ایــن مقالــه، بررســی مؤلفه هــای
هویــت ملــی ایرانــی در ســفرنامه شــاردن و چگونگــی تبییــن آن را پــی
می گیـرد. )هـدف
( ایـن پژوهـش از نـوع مطالعـات تاریخـی و بـه سـبک توصیفــی- تحلیلــی اســت. )روش
( یافته هــای پژوهــش، ضمــن اثبــات
فرضیــه، جنبه هــای دقیق تــری از موضــوع را نشــان میدهــد.
واژگان کلیدی
هویت، صفویه، تشیع، ایرانیان و شاردن.

دوفصلنامه علمی ـ ترویجی سخن تاریخ
س9 ،ش21 ،بهار و تابستان 1394
صفحات 47 تا 68

www.safarvaname.ir

0 دیدگاهبستن دیدگاه‌ ها

ارسال دیدگاه

© طبق قانون کپی رایت تمامی حقوق مربوط به این سایت محفوظ می باشد و فقط انتشار آن با ذکر لینک بلامانع است.