مقاله «مسائل اجتماعی ایران در دوره صفویه: پژوهشی در سفرنامه کمپفر»، نوشتهٔ دکتر حمید حاجیان پور

مقاله «مسائل اجتماعی ایران در دوره صفویه: پژوهشی در سفرنامه کمپفر»، نوشتهٔ دکتر حمید حاجیان پور

مقاله «مسائل اجتماعی ایران در دوره صفویه: پژوهشی در سفرنامه کمپفر»، نوشتهٔ دکتر حمید حاجیان پور

چکیده
این پژوهش، در پی بازشناسی مسائل اجتماعی ایران در دوران صـفویه از دورن یکـی از
سفرنامه هاي اروپایی است. در بازشناسی سـفرنامه کمپفـر از عناصـري کـه بـا مسـائل
اجتماعی ارتباط می یابد، نهاد دولت و جنبۀ تقدس آمیز و مشروعیت بخش آن؛ نهاد دین
و کارکرد اجتماعی آن، نهاد آموزش و پرورش؛ و اخلاقیـات و آداب و رسـوم ایرانیـان را برگزیده ایم. در رویکرد این سفرنامه مسائل اجتماعی، تکیه بـر جنبـه هـاي شـنیداري
بویژه از توده هاي اجتماعی است این امر می تواند توأمان به عنوان جنبۀ مثبـت و منفـی
مورد ارزیابی قرار گیرد: در اختیار گذاردن سطح فکري جامعه و افکار عمومی ایرانیان در
این دوران از یک سو و عدم مطالعه و تعمق در واقعیت مسائل ایران و تکیه بـر سـطحی
نگري عمومی از سوي دیگر، دو جنبۀ این ارزیابی می تواند قلمداد گردد. امـا بطـور کلـی
جلوه هایی از مسائل اجتماعی ایران را در بردارد که تا امروز امکان حیات یافته است.

کلید واژگان صفویه، سفرنامه، کمپفر

 

http://ensani.ir/fa/article/355983/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D9%81%D8%B1

به پیشنهاد سرکارخانم فاطمه طهرانی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه