مقاله:«گزارشی در مورد ساده زیستی شیخ مرتضی انصاری بر اساس یک سفرنامه قاجاری»

مقاله:«گزارشی در مورد ساده زیستی شیخ مرتضی انصاری بر اساس یک سفرنامه قاجاری»

مقاله:«گزارشی در مورد ساده زیستی شیخ مرتضی انصاری بر اساس یک سفرنامه قاجاری»

گزارشی در مورد ساده زیستی شیخ مرتضی انصاری بر اساس یک سفرنامه قاجاری

ن‍وی‍س‍ن‍ده‌، ک‍ه‌ ی‍ک‍ی‌ از درب‍اری‍ان‌ ق‍اج‍اره‍ا ب‍ود، ب‍ه‌ زم‍ان‌ ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ش‍اه‌ از راه‌ ق‍زوی‍ن‌ و ه‍م‍دان‌ ب‍ه‌ ک‍رب‍لا و ن‍ج‍ف‌ اش‍رف‌ و م‍ش‍اه‍د م‍ت‍ب‍رک‍ه‌ می‌رود و پ‍س‌ از زی‍ارت‌ آن‌ ام‍اک‍ن‌ م‍ق‍دس‍ه‌ از راه‌ ق‍ص‍رش‍ی‍ری‍ن‌ و ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ و ق‍م‌ ب‍ه‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍رم‍ی‌گ‍ردد. در‌ای‍ن‌ رس‍ال‍ه‌ او وق‍ای‍ع‌ م‍ه‍م‌ ب‍ی‍ن‌ راه‌ را ب‍ه‌ رش‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ری‍ر در م‍ی‌آورد و در ض‍م‍ن‌ آن‌ ح‍س‍ب‌ ح‍ال‌ ب‍ع‍ض‍ی‌ از م‍ج‍ت‍ه‍دی‍ن‌ و ع‍ل‍م‍ای‌ ب‍زرگ‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ را ن‍ی‍ز ذک‍ر می‌ک‍ن‍د ک‍ه‌ در ب‍ی‍ن‌ آن‍ه‍ا چ‍ن‍د س‍طری‌ ک‍ه‌ در ش‍رح‌ ح‍ال‌ ش‍ی‍خ‌ م‍رت‍ض‍ی‌ ان‍ص‍اری‌ م‍ی‌ب‍اش‍د ح‍اوی‌ اطلاع‍ات‌ ج‍ال‍ب‌ ت‍وج‍ه‌ از ح‍ال‌ و زن‍دگ‍ان‍ی‌‌ای‍ن‌ ع‍ال‍م‌ ب‍زرگ‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ اس‍ت‌. م‍ت‍اس‍ف‍ان‍ه‌ ن‍ام‌ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ آن‌ م‍ع‍ل‍وم‌ ن‍ش‍د.

«جناب شیخ مرتضی هم مرد مجلّل و مجتهد بی نظیر و بدلی است. از اوضاع دنیای دنیّه به یک عبای کهنه و تسبیح صد دانه قانع است. در یک مجلسی دیدم که بی کلال و ملال در صفّ نعال نشسته. چون از احوالش تفتیش نمودم، گفتند: همیشه اوقات، شیوۀ مرضیّۀ او‌این است که در کفشکن می‌نشیند و اصلا تفاوتی به احوال و اخلاق او ندارد».

https://talei.kateban.com/post/2781

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه