مقاله: «خرافات عصر قاجار به روایت سیاحان اروپایی»، زهرا طلایی حاتم

مقاله: «خرافات عصر قاجار به روایت سیاحان اروپایی»، زهرا طلایی حاتم

مقاله: «خرافات عصر قاجار به روایت سیاحان اروپایی»، زهرا طلایی حاتم

چکیده مقاله:
از موضوعاتی که جامعهی بشری از دیر باز با آن درگیر بوده مسألهی اعتقادات آن
است که بخشی از آن حقیقی و بخشی دیگر غیر واقعی میباشد. این اعتقادات که با
شدّت و ضعف هایی در غالب جوامع دیده می شود، خرافات نامیده میشود. جامعهی
ایران نیز در همهی دورهها، گرفتار چنین باورهای خرافی بوده است.
در دورهی قاجار دالیل مختلفی از جمله: فقر و بدبختی، فراوانی طالق، پایین بودن
سطح علم و آگاهی مردم و… سبب رواج این عقاید در سطح جامعه و در میان مردم
شده بود. پژوهش پیش رو به بحث و تحلیل خرافات رایج در عصر قاجار از دیدگاه
سیاحان اروپایی میپردازد. روش تحقیق، از نوع نظری و مبتنی بر شیوه -صیفیی تو
تحلیلی است. همچنین فرض بر آن است که اروپاییان بسیاری از خرافات رایج عصر
قاجار را مورد توجه قرار دادهاند، اما به دلیل ناآشنایی با باورهای مذهبی ایرانیان
شماری از آنها را نیز در زمرهی خرافات دانسته یافتهاند. های این پژوهش که حکایت
از رواج این معضل در دورهی قاجار و بخصوص در میان زنان را دارد، در شناخت
جامعهی عصر قاجار و عقاید مردمش نقش بسزایی دارد.
واژههای کلیدی: خرافات، باورها، اعتقادات، سیاحان، عصر قاجار، زنان.

www.safarvaname.ir

تاریخنامه خوارزمی
فصلنامه علمی –
تخصصی –
3535 زمستان ، دوم س

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه