«ایران و ایرانی در سفرنامهٔ ابن بطوطه و اولیا چلبی»، منیره صدری

«ایران و ایرانی در سفرنامهٔ ابن بطوطه و اولیا چلبی»، منیره صدری

«ایران و ایرانی در سفرنامهٔ ابن بطوطه و اولیا چلبی»، منیره صدری

«ایران و ایرانی در سفرنامهٔ ابن بطوطه و اولیا چلبی»، نوشته منیره صدری.

فصلنامة علمي- پژوهشي تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا سال بیست و چهارم، دورة جدید، شمارة 23 ،پیاپی 113 ،پاییز

www.safarvaname.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه