مقاله : «بازتاب اوضاع اقتصادی و اوضاع اجتماعی قرن پنجم در سفرنامه ناصر خسرو»، اطهر تجلی اردکانی و عشرت قبادی حبیب آباد

مقاله : «بازتاب اوضاع اقتصادی و اوضاع اجتماعی قرن پنجم در سفرنامه ناصر خسرو»، اطهر تجلی اردکانی و عشرت قبادی حبیب آباد

مقاله : «بازتاب اوضاع اقتصادی و اوضاع اجتماعی قرن پنجم در سفرنامه ناصر خسرو»، اطهر تجلی اردکانی و عشرت قبادی حبیب آباد

چکیده :سفرنامه ها منابعی هستند که با استفاده از آنها می توان به بررسی مسائل سیاسی، اقتصادی،اجتماعی، دینی، تاریخی، جغرافیایی، نوع لباس، خوراک و آداب و رسوم و غیره پرداخت. در میان سفرنامه های فارسی، سفرنامۀ ناصر خسرو را شاید بتوان دقیق ترین منبع در نوع خود به شمار آورد. توصیف ناصر خسرو در این اثر از مکانها، جوانب مختلف را در بر می گیرد. یکی از این جنبه ها توجّه به وضعیّت اقتصادی مناطق است. وی با دقّت، به توصیف اوضاع اقتصادی مناطقی که در طی سفر از آنها عبور کرده، از جمله وضعیّت تجارت،کشاورزی، صنعت و عوامل موثّر بر رشد اقتصادی شهرها و نیز شاخص های رفاه مانند عمارت ها، تولیدات کشاورزی و مشاغل پرداخته است. رونق و شکوفایی اقتصاد شهرها بیشتر به عواملی چون: تدبیر حاکمان، شرایط اقلیمی، رواج تجارت و تنوّع مشاغل بستگی داشته است. بر اساس توصیف های ناصر خسرو، مصر از جهات مختلف، از اقتصاد و رفاه بهتری برخوردار و از نظر شکوه عمارت ها، تنوّع محصولات و گوناگونی مشاغل در میان شهرها شاخد بوده است. این تحقیق به روز کتابخانه ای و اسنادی وتحلیل محتوا انجام گرفته است.

کلید واژه ها : ناصرخسرو، سفرنامه، اقتصاد، رفاه.

https://www.safarvaname.ir

 

مجلّة مطالعات ايرانی

دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

، شمارة پانزدهم سال سی ام، 1695 پاییز و زمستان 95

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه