📁 سفرنامه حج و عتبات

«روزنامه سفر عتبات و مکه» (1317هجری ق/1279 هجری ش) سکینه سلطان وقارالدوله اصفهانی کوچک (همسر سابق ناصرالدین شاه قاجار)، به کوشش رسول جعفریان و کیانوش کیانی هفت لنگ

کتاب حاضر، در برگیرندة سفرنامة «سکینه سلطان وقارالدولة اصفهانی کوچک» همسر ناصرالدین‌شاه قاجار است که

ادامه مطلب »