«پوشاک زنان کرد ایران در سفرنامهٔ های دوره صفوی تا پایان پهلوی»، فرامرز آقا بیگی

«پوشاک زنان کرد ایران در سفرنامهٔ های دوره صفوی تا پایان پهلوی»، فرامرز آقا بیگی

«پوشاک زنان کرد ایران در سفرنامهٔ های دوره صفوی تا پایان پهلوی»، فرامرز آقا بیگی

مقاله فارسی: «پوشاک زنان کرد ایران در سفرنامهٔ های دوره صفوی تا پایان پهلوی»، فرامرز آقا بیگی

مجلّة مطالعات ايراني
دانشكدة ادبيات و علوم انساني
دانشگاه شهيد باهنر كرمان
دوازسال دهم، شمارة بيست بهار و تابستان ، و سوم

www.safarvaname.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه