«روزنامه سفر عتبات و مکه» (1317هجری ق/1279 هجری ش) سکینه سلطان وقارالدوله اصفهانی کوچک (همسر سابق ناصرالدین شاه قاجار)، به کوشش رسول جعفریان و کیانوش کیانی هفت لنگ

«روزنامه سفر عتبات و مکه» (1317هجری ق/1279 هجری ش) سکینه سلطان وقارالدوله اصفهانی کوچک (همسر سابق ناصرالدین شاه قاجار)، به کوشش رسول جعفریان و کیانوش کیانی هفت لنگ

«روزنامه سفر عتبات و مکه» (1317هجری ق/1279 هجری ش) سکینه سلطان وقارالدوله اصفهانی کوچک (همسر سابق ناصرالدین شاه قاجار)، به کوشش رسول جعفریان و کیانوش کیانی هفت لنگ

کتاب حاضر، در برگیرندة سفرنامة «سکینه سلطان وقارالدولة اصفهانی کوچک» همسر ناصرالدین‌شاه قاجار است که چهار سال پس از کشته شدن ناصرالدین شاه، به سال 1317 عازم سفر عتبات و مکه می‌شود و وقایع سفر خود را به قلم تحریر در می‌آورد. این سفرنامه، سومین سفرنامة زنانه است که از دورة قاجاریه به چاپ رسیده است. در این سفرنامه علاوه بر بازگویی وقایع سفر، احساسات نویسندة آن، یعنی سکینه سلطان نیز بیان شده است. از تهران تا عتبات؛ عتبات عالیات؛ از عراق تا حجاز؛ حرمین شریفین و زیارت مجدد عتبات عالیات و بازگشت به ایران، عنوان‌های مطالب کتاب را تشکیل می‌دهند.

https://www.google.com/amp/s/www.gisoom.com/book/11721852/%25DA%25A9%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B2%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587-%25D8%25B3%25D9%2581%25D8%25B1-%25D8%25B9%25D8%25AA%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2588-%25D9%2585%25DA%25A9%25D9%2587-1317%25D9%25821279%25D8%25B4/%3famp

از انتشارات نشر علم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه