📁 هفت سفرنامه شمال

هفت سفرنامه شمال

«هفت سفرنامه شمال» به قلم روزنامه نگاران دوره پهلوی (احمد ملکی، سیدحسین فاطمی، ابوالحسن عمیدی نوری، محسن شاملو) نوروز 1321 – 1325 خورشیدی؛سید مهدی سیدقطبی

کتاب هفت سفرنامه شمال اثر سیدمهدی سیدقطبی، مجموع هفت سفرنامه شمال است که به قلم روزنامه‌نگاران دوره پهلوی نگاشته شده است

ادامه مطلب »