📁 نشانه های زبانی در خاطرات حاج سیاح بر اساس الگوی فر‎کلاف