جناب آقای دکتر محمد جوادفر

مدیر مرکز مطالعات سفرنامه

دارای مدرک دکترای جامعه شناسی گرایش سفرنامه پژوهی – مدیر تارنمای مرکز تخصصی مطالعات سفرنامه – تلفن تماس: ۰۹۰۱۳۰۶۲۸۰۶.